Seafish Wales Advisory Committee Member Vacancies (x5)

Seafish

Seafish

Posted on Friday, September 15, 2023

Seafish Wales Advisory Committee Member Vacancies (x5)

We’re seeking up to five new members to join our Seafish Wales Advisory Committee (SWAC), to help us support the Welsh seafood sector to thrive.

This page has information on:

SWAC members help us to improve the delivery of our services by working collectively to identify priorities in Wales, highlight developing trends and define the issues that matter most to the Welsh seafood sector.

We are looking for up to five new members to join the Committee.

Ideal candidates will have at least five years’ experience in the Welsh seafood sector, a good understanding of current industry issues affecting the sector they operate within and will be able to demonstrate experience and expertise in at least one of the following areas:

  • Supply chain sustainability and ethical issues
  • Working in the Welsh bivalve aquaculture sector
  • Working in the Welsh shellfish sector (relevant catching, processing and/or commercial experience)
  • Working with new entrants into the industry
  • Working in the Welsh food service sector

Appointment to the committee is for an initial term of three years with the possibility to extend. Positions are not remunerated, however all reasonable out of pocket expenses will be paid. The Committee meets 2 times a year. Meetings are held virtually and on occasion (when the need arises) in-person in the North, Mid or South Wales.

We value diversity and equality of opportunity.

Full SWAC Terms of Reference are available on request.

Applications should be received no later than 27th October 2023.

All applications will be reviewed by Seafish.

Seafish is a Non-Departmental Public Body (NDPB) funded by a levy on the first sale of seafood products in the UK.

We work in partnership with our industry stakeholders to support a thriving seafood industry.

Mae Seafish yn chwilio am hyd at bum aelod newydd i ymuno â Phwyllgor Cynghori Seafish Cymru (SWAC), i'n helpu i barhau i gefnogi sector bwyd môr Cymru i ffynnu.

Mae aelodau SWAC yn ein helpu i wella'r ffordd y darperir ein gwasanaethau drwy gydweithio i nodi blaenoriaethau yng Nghymru, tynnu sylw at dueddiadau sy'n datblygu a diffinio'r materion sydd bwysicaf i'r sector bwyd môr yng Nghymru.

Bydd gan ymgeiswyr delfrydol o leiaf bum mlynedd o brofiad yn sector bwyd môr Cymru, dealltwriaeth dda o faterion cyfredol y diwydiant sy'n effeithio ar y sector y maent yn gweithredu ynddo a byddant yn gallu dangos profiad ac arbenigedd mewn o leiaf un o'r meysydd canlynol:

  • Cynaliadwyedd y gadwyn gyflenwi a materion moesegol
  • Gweithio yn sector dyframaethu dwygragennog Cymru
  • Gweithio yn sector cregynbysgod Cymru (profiad dal, prosesu a/neu fasnachol perthnasol)
  • Gweithio gyda newydd-ddyfodiaid i'r diwydiant
  • Gweithio yn sector gwasanaeth bwyd Cymru

Mae penodiad i'r pwyllgor am gyfnod cychwynnol o dair blynedd gyda'r posibilrwydd o estyniad. Nid yw’r swyddi'n cael eu talu, ond bydd yr holl gostau rhesymol allan o boced yn cael eu talu. Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn. Cynhelir cyfarfodydd yn rhithiol ac ar adegau (pan fo'r angen yn codi) yn wyneb yn wyneb yng Ngogledd, Canolbarth neu De Cymru.

Sut i wneud cais

Dyddiad cau

Dylid derbyn ceisiadau erbyn 27 Hydref 2023 fan bellaf.

Proses ar gyfer ystyried ceisiadau

Bydd pob cais yn cael ei adolygu gan Seafish.

Gwybodaeth gefndirol

Corff Cyhoeddus Anadrannol (NDPB) yw Seafish a ariennir gan ardoll ar werthu cynhyrchion bwyd môr am y tro cyntaf yn y DU. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'n rhanddeiliaid yn y diwydiant i gefnogi diwydiant bwyd môr ffyniannus gyda throsiant o oddeutu £10 biliwn.

Mae Seafish yn gwerthfawrogi amrywiaeth a chyfleoedd cyfartal.

Mae Cylch Gorchwyl Llawn SWAC ar gael ar gais.